Nederlandse Kostuumvereniging

Statuten

Op de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Kostuumvereniging op 4 maart 2023 is een statutenwijziging ter stemming voorgelegd aan de leden. Meer informatie vindt u op deze pagina.


Update maart 2023:

In het kader van de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), die op 1 juli 2021 is ingegaan, dienen binnen 5 jaar de statuten van alle verenigingen aangepast worden in verband met de gewijzigde aansprakelijkheid van alle bestuursleden. Het bestuur heeft hiertoe de afgelopen anderhalf jaar voorstellen gedaan en deze voorgelegd aan de notaris. Deze heeft de tekstvoorstellen verwerkt in de concept-statuten. Deze statutenwijziging is ter stemming voorgelegd aan de leden op de algemene ledenververgadering op 4 maart 2023 j.l. en met algemene stemmen goedgekeurd.

Conform artikel 18, lid 3 van de huidige statuten behoeft een besluit tot wijziging een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt (artikel 18, lid 4 van de huidige statuten). Het bestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het Huishoudelijk reglement aan te passen.


De Nederlandse Kostuumvereniging werd opgericht in 1980, maar fuseerde in 2001 met de Eerste Nederlandse Vereniging van Kantliefhebbers ‘Het Kantsalet’ (1925-2000).
Deze gewijzigde statuten zijn hier ter inzage.