Nederlandse Kostuumvereniging

Statuten

Op de aankomende Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Kostuumvereniging op 4 maart 2023 zal een statutenwijziging ter stemming voorgelegd worden aan de leden. Meer informatie vindt u op deze pagina.


Update februari 2023:

In het kader van de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), die op 1 juli 2021 is ingegaan, dienen binnen 5 jaar de statuten van alle verenigingen aangepast worden in verband met de gewijzigde aansprakelijkheid van alle bestuursleden. Het bestuur heeft hiertoe de afgelopen anderhalf jaar voorstellen gedaan en deze voorgelegd aan de notaris. Deze heeft de tekstvoorstellen verwerkt in de concept-statuten. Deze statutenwijziging wordt ter stemming voorgelegd aan de leden op de algemene ledenververgadering op 4 maart 2023 a.s.

Behalve de concept-statuten, waarin met rood is aangegeven welke teksten zijn aangepast en of toegevoegd, heeft de notaris ook een “schone” versie aangeleverd. De stukken zijn ook in te zien tijdens de algemene ledenvergadering.

Conform artikel 18, lid 3 van de huidige statuten behoeft een besluit tot wijziging een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt (artikel 18, lid 4 van de huidige statuten). Het bestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het Huishoudelijk reglement aan te passen.

De concept-statuten, met in rood alle aanpassingen of toevoegingen, vindt u hier.

De ‘schone’ versie, vindt u hier.


De Nederlandse Kostuumvereniging werd opgericht in 1980, maar fuseerde in 2001 met de Eerste Nederlandse Vereniging van Kantliefhebbers ‘Het Kantsalet’ (1925-2000).
Ter gelegenheid van deze fusie werden nieuwe statuten opgesteld. Deze statuten zijn hier ter inzage.