Nederlandse Kostuumvereniging

Het Fonds

Voor ondersteuning van bijzonder onderzoek, uitzonderlijke restauratieprojecten en wetenschappelijke uitgaven is door de Nederlandse Kostuumvereniging ‘Het Fonds’ opgericht.


Aanvragen

Aanvragen moeten passen binnen de doelstellingen van de vereniging en de richtlijnen van Het Fonds. Het toe te kennen bedrag is maximaal € 2500. Nadere informatie is te verkrijgen via de coördinator van Het Fonds. Het hele jaar door kunnen aanvragen voor Het Fonds worden ingediend bij het bestuur van de vereniging. De commissie Het Fonds adviseert het bestuur (dat de uiteindelijke beslissing neemt) vervolgens over de aanvragen.
De leden van de commissie Het Fonds zijn:
– Jan van Alphen, penningmeester
– Els de Baan
– Johan de Bruijn
– Rozemarijn van Vliet-Hoekstra
– Saskia Kuus, coördinator
– Jan van der Meulen
Contact: Saskia Kuus, coördinator Het Fonds, fonds@kostuumvereniging.nl

Schenkingen aan de vereniging

U kunt een bijdrage leveren aan Het Fonds van de Kostuumvereniging door schenkingen. Elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering vinden vele honderden boeken en (antieke) kledingstukken hun weg naar de leden. De verkoop van deze artikelen komt geheel ten goede aan Het Fonds. Ook kunt u met een gift aan het Fonds bijdragen, bijvoorbeeld door een eenmalige overschrijving. Heeft u er al eens aan gedacht om Het Fonds op te nemen in uw testament? De coördinator informeert u er graag over.


Stichting Nederlandse Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’

De wortels van de Stichting Nederlandse Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’ gaan terug tot 1898, het jaar van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. De stichting was verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van een grote verzameling streekdrachtkostuums uit het hele land als schenking aan Koningin Wilhelmina. De kostuums zijn vanaf 1949 in permanent bruikleen aan het Nederlands Openluchtmuseum gegeven, waar de streekdrachten lange tijd tentoongesteld zijn.

Subsidies

De stichting stimuleert kennis en kunde op het terrein van streekdrachten in Nederland. Dat doet ze enerzijds door het toekennen van subsidies, bijvoorbeeld voor publicaties, onderzoek en aanschaf van bijzondere stukken. Anderzijds door tenminste eens in de drie jaar de E. Bosch-van de Kolkprijs uit te reiken aan mensen of instanties die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het vlak van de streekdrachten. De stichting werkt sinds 2016 nauw samen met de Nederlandse Kostuumvereniging. Subsidieaanvragen worden beoordeeld door een commissie, die advies uitbrengt aan het stichtingsbestuur.
Het stichtingsbestuur bestaat uit:
– Saskia Kuus, voorzitter
– Adriaantje de Jong, secretaris
– Jan van der Meulen, penningmeester
Per aanvraag stelt de stichting een substantiële bijdrage ter beschikking. U kunt een aanvraag doen via het aanvraagformulier. De aanvraag kan verzonden worden naar fonds@kostuumvereniging.nl. Meer informatie via Adriaantje de Jong.

De E. Bosch-van de Kolkprijs

De E. Bosch-van de Kolkprijs is vernoemd naar Eef Bosch-van de Kolk, die van het begin af aan betrokken was bij de Stichting Nederlandse Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’. Zij heeft zich gedurende al die jaren ingezet voor het behoud van streekdrachten en het verspreiden van kennis daarover. De stichting stelde de prijs in voor bijzondere verrichtingen ter stimulering van het behoud, de studie en de kennisoverdracht van streekdrachten.
In 2002 werd de prijs uitgereikt aan de Stichting De Zeeuwse Klederdrachten. In 2007 nam Wielent Harms de prijs in ontvangst. In 2009 heeft de Commissie Kap en Dek, onderdeel van het Westfries Genootschap, Hoorn, de prijs ontvangen. In 2011 ging de prijs naar de Stichting Museum Vekemans, en met name het Museum Brabant Goedgemutst. In 2014 werd de prijs toegekend aan Sytze Pilat en Hyke Pilat Post uit Noordhorn. In 2017 ontving Modemuze de prijs.
De voorwaarden zijn geformuleerd in een reglement. Meer informatie via Adriaantje de Jong.


Stichting Joes Lemmers Fonds

Dit particuliere fonds verleent ondersteuning bij het publiceren in ruime zin over textiel- en
linnenbewerking. Daarbij kan gedacht worden aan boeken, catalogi, films, DVD’s en CD’s
over het vervaardigen van textiel (weven, maken van kant, bedrukken) en het verwerken van
textiel zoals bijvoorbeeld borduren, patchen en quilten.
Deze ondersteuning wordt verleend in de vorm van een lening waarvan de voorwaarden in
overleg met de aanvrager worden vastgesteld. Daarbij wordt het doel van het Fonds om
vooral te faciliteren en te ondersteunen niet uit het oog verloren. Hier vindt u meer informatie over de voorwaarden.

Aanvragen kunnen worden gemaild naar: j.lemmersfonds@telfort.nl
Correspondentie adres: Jacob Obrechtstraat 43 hs, 1071 KH Amsterdam