Nederlandse Kostuumvereniging

Privacyverklaring

Privacyverklaring Nederlandse Kostuumvereniging

Algemeen

De Nederlandse Kostuumvereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De Nederlandse Kostuumvereniging houdt zich in alle gevallen aan de EU-verordening met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • we vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • we passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • we uw persoonsgegevens verwijderen bij opzegging van het lidmaatschap en bij overlijden.
 • we op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Nederlandse Kostuumvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via contact@kostuumvereniging.nl

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Voor leden en interne relaties

Uw persoonsgegevens worden door de Nederlandse Kostuumvereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • om te kunnen deelnemen aan alle activiteiten en/of gebruik te maken van de producten en diensten van de Nederlandse Kostuumvereniging (toestemming betrokkene)
 • voor het versturen van nieuwsbrieven, (leden)mailing en uitnodigingen voor onze activiteiten, producten en diensten (toestemming betrokkene)

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u opvragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • betalingsgegevens: IBAN, BIC (om uw betalingen aan uw factuur te kunnen koppelen)
 • persoonlijke kenmerken: geslacht (soms nodig voor onderscheid tussen meerdere personen/families met dezelfde naam), geboortedatum (de laatste om uw tarief vast te kunnen stellen)
 • bedrijfs-/ beroepsgegevens (optioneel): indien u hier toestemming voor verleent, worden deze gegevens op de deelnemerslijsten en -badges van onze activiteiten opgenomen, wat interessante netwerkmogelijkheden kan opleveren.
 • interesses en hobby’s: indien u hier toestemming voor verleent verzamelen wij deze gegevens en kan er gericht contact met u worden opgenomen wanneer er zich een mooie aansluiting voordoet ten behoeve van georganiseerde activiteiten of producten

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen

Voor externe relaties

Uw naam en e-mailadres worden door de Nederlandse Kostuumvereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • om u te kunnen informeren over de activiteiten van de Nederlandse Kostuumvereniging

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • beperkte identiteitsgegevens: instellingsnaam, naam contactpersoon, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen en verspreiden van producten (Bulletin en Kostuum), nieuwsbrieven (Mailchimp), uitnodigingen en facturen (Banster)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is en/of tenzij u ons hiervoor (schriftelijk) toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking in voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

E-mail en website

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

De veiligheid van persoonsgegevens die verstuurd worden via onze website www.kostuumvereniging.nl is gewaarborgd door het SSL-certificaat, het up to date zijn van onderhoud en andere beveiligingsmaatregelen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Nederlandse Kostuumvereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden verwijderd op het moment van uitschrijving (uit het ledenadministratiesysteem of mailinglijst) en bericht van overlijden.

Uw rechten omtrent uw gegevens (inzage, aanpassing, verwijdering)

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Via onze ledenadministratie kunt u uw gegevens eenvoudig laten wijzigen en of laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met ledenadministratie@kostuumvereniging.nl.

Externe relaties kunnen via contact@kostuumvereniging.nl aangeven indien zij gegevens willen wijzigen of geen berichten meer willen ontvangen van de Nederlandse Kostuumvereniging.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

De Nederlandse Kostuumvereniging kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.